AK Mgr. Martin Sychra

Budečská 974/6 Praha 2 120 00

Kalendář

Poskytované služby

vv

Poskytování právních služeb zahrnuje:

 • právní porady, konzultace
 • sepisování právních listin (zejména smluv a jejich posuzování)
 • sepisování žalob, návrhů a podání
 • zpracovávání právních rozborů
 • zastupování v řízení před soudy všech stupňů
 • zastupování v řízení před jinými orgány (orgány Policie ČR, orgány státní správy a samosprávy)
 • zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami

Klientům advokátní kanceláře poskytujeme právní služby především v následujících právních oblastech:

Trestní právo

 • vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
 • zastupování obviněných v přípravném řízení
 • obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • řádné a mimořádné opravné prostředky
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení
 • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob
 • problematika mladistvých v trestním řízení
 • vazby a výkon trestu
 • zastupování proti státu s nároky na náhradu škody

Občanské a rodinné právo

 • občanskoprávní smlouvy a nároky z nich vzniklé (smlouva kupní, darovací, o dílo, spotřebitelské smlouvy, smlouva o půjčce, příkazní smlouva, apod.)
 • dědické řízení a nároky z něj vzniklé
 • vymáhání pohledávek vzniklých z občanskoprávních vztahů
 • občanskoprávní odpovědnost za škodu
 • zastupování klientů v soudním řízení
 • nájemní a podnájemní vztahy spojené s byty a nebytovými prostory
 • problematika společenství vlastníků jednotek
 • zastupování klientů v rozvodovém řízení včetně tzv. "smluveného" rozvodu
 • společné jmění manželů (změna rozsahu, vypořádání)
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu manželství
 • vyživovací povinnosti (výživné předků a potomků, mezi manželi, výživné a úhrada nákladů neprovdané matky)

Nemovitosti a smluvní agenda

 • smluvní převody nemovitostí (kupní, darovací, směnná smlouva apod.)
 • prověření původu nemovitostí před realizací převodu
 • nájemní a podnájemní vztahy spojené s nemovitostmi
 • věcná břemena, zástavní a předkupní právo a spory s nimi související
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, nemovitosti ve společném jmění manželů)
 • zastupování klientů v řízení před katastrálními úřady

Obchodní právo

 • veřejné zakázky
 • obchodněprávní smlouvy a nároky z nich vzniklé (smlouva kupní, o dílo, mandátní, smlouva o obchodním zastoupení, konkurenční doložky apod.)
 • náhrada škody v souvislosti s obchodněprávními vztahy

Správní právo

 • přestupkové právo včetně zastupování v přestupkovém řízení
 • katastr nemovitostí - vklady, zápisy a výmazy práv, zastupování v katastrálním řízení
Žádné komentáře