AK Mgr. Martin Sychra

Budečská 974/6 Praha 2 120 00

Kalendář

Ceník

wšr

Za právní služby je klientovi účtována odměna a náhrada hotových výdajů advokáta. Advokát není plátcem DPH, proto nebudete platit 19% sazbu daně z přidané hodnoty.

Odměna

Odměna za právní službu je určována většinou dohodou (smluvní odměna) mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

Dohodou může být odměna stanovena jako odměna časová nebo jako odměna za vyřízení určité záležitosti či paušální odměna:

a) časová odměnaje dle právní náročnosti případu 2.000,- Kč za každou započatou hodinu. Výše časové odměny může být podle právní a časové náročnosti případu přiměřeně upravena.

b) výše odměny za vyřízení záležitosti závisí na časové náročnosti a předpokládaném počtu úkonů potřebných k vyřízení záležitosti a právní obtížnosti. Při přednostním vyřízení záležitosti klienta ve zkráceném termínu nebo při zvláštní náročnosti případu může být odměna advokáta přiměřeně zvýšena. Naopak při poskytování služby v méně náročných případech může být sazba odměny snížena.

c) klientům, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu, je nabízena možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.

Náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a jiné poplatky, , náhrady za poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie, náklady na překlady a znalecké posudky) anáhrada za promeškaný čas v souvislosti s poskytnutím právní služby.

Posledni komentare
07.06.2012 20:24:03: don't sell out to kitesurfing. The ISAF decision can be overturned at the annual meeting. Over 25,00...